Milí zákazníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasnú nedostupnosť eshopu, ale v tomto čase pre Vás pripravujeme nový eshop so stovkami nových produktov.

Do jeho spustenia Vás radi obslúžime v našich kamenných predajniach zdravej výživy VITALAND v Dúbravke, v Lamači a v Petržalke (bývalá predajňa CELIA) na Záporožskej č. 6 v Bratislave, pondelok - piatok 8.30 - 18.30 (prestávka 12.30-13.00), sobota 8.30-12.30.

Ďalšie informácie nájdete na: 
www.vitaland.sk, email: info@vitaland.sk, tel.: 02-7727 0012.


Ďakujeme Vám za pochopenie,
Tím VITALANDu

1. Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode  www.celia.sk, ktorého prevádzkovateľom je ing.arch.Terezia Krchová NOOON DESIGN, s.r.o., so sídlom Pod násypom 1, 841 03 Bratislava, IČO: 3591 3592, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:34235/B.  
Email: celia@celia.sk, tel. č.: 0903460660
Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi  NOON DESIGN,s.r.o. na jednej strane a kupujúcim na strane druhej.
Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa,  zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.. Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Kupujúci- spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, poprípade Príjemcovi (pokiaľ nie je totožný s Kupujúcim), objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru a služby.

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy 

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.celia.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Do košíka". V košíku zákazník zvolí spôsob platby, vyplní doručovaciu adresu, email, telefón a potvrdí objednávku.  Objednávka bude zákazníkovi potvrdená telefonicky alebo emailom.Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.celia.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán). Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

Akosť a množstvo predávanej veci
Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti.

Predávajúci je povinný výrobky, ktoré majú stanovenú dobu spotreby, najneskôr v posledný deň tejto doby spotreby uvedené výrobky stiahnuť z trhu.

3. Ceny tovaru a služieb

Ceny  jednotlivých produktov sú uvádzané s DPH, v detaile produktu nájdete aj cenu bez DPH.
Akciové ceny sú vždy platné, kým sú uvádzané na www.celia.sk , alebo do vypredania zásob.
Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane poplatku za poštovné, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť.

4. Dodacie podmienky, poštovné a balné

DOBIERKA
Objednaný tovar Vám zašleme spolu s faktúrou a dodacím listom kuriérskou službou na vami zvolenú dodaciu adresu.
Doručujeme kuriérskou službou REMAX :  notifikácia, poistenie, sledovanie zásielky, 3  pokusy o doručenie.

Balík v hodnote do 50,00 € s DPH – 6,00 €

Balík v hodnote nad 50,00 € s DPH - poštovné neúčtujeme

OSOBNÝ ODBER 

objednaný tovar si môžete vyzdvihnúť priamo v predajni
Celia, Záporožská 6, Bratislava, každý pracovný deň od 13.00 – 18.00 hod., alebo v sobotu od 9.00 do 12.00 hod.
O možnosti vyzdvihnutia pripravenej objednávky Vás informujeme emailom.

Predávajúci sa zaväzuje: dodať správny druh a množstvo tovaru tak, aký bol uvedený v objednávke na základe objednávky zákazníka dodať tovar v dohodnutej cene vystaviť a priložiť faktúru , dodací list a tovar primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky. Pokiaľ nie je na sklade, odosielame ho ihneď po obdržani od centrálnych dodávateľov.

Kupujúci sa zaväzuje: prevziať objednaný tovar zaplatiť za dodaný tovar v jeho ponúkanej, resp. dohodnutej cene

Predávajúci nenesie zodpovednosť: za oneskorené dodanie tovaru zavinené zásielkovou službou za poškodenie tovaru zavinené zásielkovou službou za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu /dodávateľa/ v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne v dôsledku zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

5. Platba

Kúpnu cenu môže kupujúci zaplatiť: 

DOBIERKA – zaplatíte až pri prevzatí tovaru kuriérovi

OSOBNÝ OBDER – zaplatíte priamo v predajni pri odbere tovaru 

UPOZORNENIE: Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pokiaľ nie je objednaný tovar na sklade, zásielka k vám odchádza až po doplnení zásob od distribútora. O dostupnosti tovaru sa u nás môžete kedykoľvek informovať ešte pred uzavretím objednávky. Bežne ale platí, že 80–90 percent ponúkaného tovaru máme priamo na sklade a objednávky teda vybavujeme obratom.

6. Storno podmienky 

Objednávku môžete stornovať do 4 hodín od jej odoslania 

e-mailomcelia@celia.sk 
telefonicky: na tel. čísle uvedenom v sekcii KONTAKT 
V prípade, že objednávka nebude riadne stornovaná, je kupujúci povinný zásielku prevziať. 

7. Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na www.celia.sk, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy a zmluvnú pokutu vo výške 10 EUR.

8.Reklamácie 

Telefonicky na čísle 0910 218 987 v pracovných dňoch od 13.00–18.00 hod.     e-mailom: celia@celia.sk 
Pri oprávenenej reklamácii vám reklamovaný tovar obratom vymeníme za nový, pokiaľ taký istý máme na sklade, resp. po dohode so zákazníkom zašleme iný náhradný tovar, alebo vrátime sumu za oprávnene reklamovaný tovar.

Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:
označenie reklamovaného tovaru dôvod reklamácie s popisom vady tovaru číslo objednávky oznam o prijatí reklamácie bude zaslaný klientovi písomne do 3 pracovných dní a vyrozumenie o stave reklamácie do 30 dní odo dňa jej prijatia. náklady na dopravu hradí predávajúci.

9. Záručná lehota

Každý tovar má na obale vyznačený dátum spotreby.

9. Zhoda s kúpnou zmluvou

Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

9. Ochrana osobných údajov

Informačný systém obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 201410724. Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním  osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email  celia@celia.sk. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná je kupujúcemu dostupná.

10. Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 

tel. č.: 02/58272 172-3; 02/58272 104 

fax č.: 02/58272 170 

ba@soi.sk